Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Nejvyšší správní soud zamítl změnu pohlaví bez operace

Květen30

V dnešním rozsudku vydaném Nejvyšším správním soudem došlo k zamítnutí kasační stížnosti a tímto i k odmítnutí změny pohlaví bez operace.

Žaloba byla podána neznámou osobou, která se cítí být spíše jako žena a podle toho chtěla změnit úřední pohlaví na ženské, neboť se jako muž necítí a mužské pohlaví v dokladech je pro ni frustrující. Dále pak podstupuje hormonální substituci, avšak sterilizována být nechce.

Pár závěrů NSS:

Úvodem Nejvyšší správní soud poznamenává, že stěžovatele označuje jako osobu mužského pohlaví, třebaže on sám o sobě vkomunikaci se soudy a dalšími orgány hovoří v ženském rodě. Nejvyšší správní soud zde vychází z toho, že účastníky řízení je třeba označovat tak, jak je klasifikuje objektivní právo, nikoli tak, jak se sami pojímají….

Nezahájí-li správní orgán bez zbytečného prodlení správní řízení ve věci změny rodného čísla, ačkoli pro to jsou splněny zákonné podmínky, půjde o nezákonnou nečinnost v obecném smyslu slova „nečinnost“ …

V prostředí české společnosti v posledních letech tedy nepochybně roste tolerance k výše pospaným anomáliím v tom smyslu, že jsou považovány za součást reálného světa a není pociťována intenzívní obecná potřeba je korigovat a lidi, u nichž se tyči ony pohlavní anomálie vyskytují, kvůli tomu vylučovat ze společnosti nebo je nutit chovat se „většinovým“ způsobem.

Právní pohlaví je striktně binární a určované na základě lékařských (tedy „objektivních“) kritérií, na jejichž hodnocení se shodnou prakticky všichni vnější pozorovatelé. Právní pohlaví zároveň lze za života člověka změnit, jsou-li pro to relevantní lékařské důvody (jejich součástí musí být i patřičná míra vůle dotčené osoby ke změně) a provedou-li se zákonem předvídané lékařské úpravy jednotlivcova organismu, a jen za těchto podmínek.

NSS již na začátku vůči nám zaujal stanovisko, že se jedná o anomálie, které se nechovají většinovým způsobem. NSS se také vyjádřil k otázce závaznosti předchozího rozhodování Evropského soudu pro lidská práva v rozsudku týkající se Garçon. Ve svém rozsudku doslova řekl, že pokud o nich některé další státy polemizují, tak se jimi nemusí zabývat do takové míry, aby pro české soudy byly závazné a české soudy svými rozsudky mohou o takových rozhodnutích judikatorně polemizovat. Odpor přijmout rozsudek ESLP nazývá judikatorní polemikou. NSS svým odmítnutím prý údajně tak buduje komplexní argumentační konstrukce.

Proto dospěl k závěru, že rozsudek Garçon je do té míry překvapivý, že s ním lze judikaturně polemizovat.

NSS dále rozsudek Evropského soudu pro lidská práva označil, že nejde o odraz společné společenské shody a tím je možné porušovat dokonce i závaznost rozhodnutí ESLP. Některé xenofóbní odmítavé názory jsou sice v Evropě minoritní, avšak jsou pro NSS argumentačně silné.

Že jde o krok, jejž nelze považovat za odraz obecné (a asi ani většinové) společenské shody v rámci komunity členských států Rady Evropy, pak ukazuje propracované a argumentačně silné minoritní votum soudce Ranzoniho i nejednotná právní úprava dané problematiky v členských státech. Městský soud v Praze na tyto aspekty zcela správně poukázal.

NSS se vyjádřil také k ústavně zakotvenému právu do změn tělesné integrity. Změna pohlaví je v ČR přípustná jen pouze, pokud transgender člověk rezignuje na plné respektování své fyzické integrity. Zásadu, že nelze změnit pohlaví podle osobního stavu má za požadavek v obecném zájmu.

Výkon práva na soukromý život podle čl. 8 Úmluvy je přípustný, jen pokud dotyčná osoba rezignuje na své právo na plné respektování své fyzické integrity, jež je chráněno nejen článkem 8, ale i článkem 3 Úmluvy. Soud připustil, že zásada, že nelze disponovat vlastním osobním stavem, a záruka jeho spolehlivosti a koherence a obecněji požadavek právní jistoty jsou v obecném zájmu.

NSS se také vyjádřil k evropskému trendu západních států, připustil, že by právní úprava byla v ČR možná, že existují jiné právní názory než zaujal NSS, avšak tento trend v ČR nebude následován.

Nejvyšší správní soud však má za to, že trend nemusí být nutně vždy a všemi následován.

NSS přirovnal transsexualitu a s ní spojený frustrující nesoulad k věku, který může být jak objektivní tak subjektivní. Zkrátka s tím lidi už musí žít, uvedl. Zkrátka soudci u NSS také stárnou a co s tím mohou dělat.

Nejvyšší správní soud má za to, že v podmínkách České republiky je takovéto pojetí pohlaví natolik zakořeněno a považováno za normální, žádoucí,„přirozené“ a tvořící jeden ze základních kamenů společenského uspořádání, že od něho nelze ustoupit cestou soudního rozhodnutí ani v případech, jaké byly připuštěny judikaturou ESLP či německého Spolkového ústavního soudu….

Nejvyšší správní soud však na rozdíl od shora uvedených vysokých soudů má zato,že základní principy, na nichž stojí uspořádání nynější české společnosti, zejména základní principy rodinného života a základní principy vnímání vztahů mezi lidmi, vyžadují vnímat právní pohlaví přísně binárně a v podstatě „objektivně“ a nepřipustit ani ve výše popsaných jistě subjektivně složitých situacích rozvolnění uvedeného pravidla.

NSS soud nakonec také poznamenal, že jak transsexualita tak i homosexualita jsou nežádoucími vzorci chování.

… pociťovaná jako něco, co by se nemělo stát převažujícím vzorcem chování (například homosexualita, dobrovolná bezdětnost či právě jev rozhodný v nyní projednávaném případě, tedy nesoulad mezi biologickým a pociťovaným pohlavím),

Zcela nepochybně tento rozsudek ohrozí také i navrhovanou novelu úřední změny pohlaví, na kterou se budou politici odkazovat. Nicméně věřím, že si dotčená jen obíhá povinné kolečko před ESLP, aby ji nesmetl stížnost kvůli tomu, že nevyčerpala všechny dostupné opravné prostředky a další zastávka tedy bude ESLP.

Dovolila bych si na závěr ještě poznamenat, že žalobkyně(nebudu ji zde oslovovat v mužském rodě jak je v rozsudku) se neodkazovala na prohraný spor TGEU s ILGA proti ČR č.117/2015, rozsudek ze dne 28. května 2018 u Evropského soudu pro lidská práva, což by pro ni znamenalo více šancí na úspěch. Česká republika je na základě tohoto rozsudku ESLP povina uvést českou legislativu do souladu s tímto rozhodnutím a to platí i před soudy. Z tohoto důvodu také vznikl na Ministerstvu spravedlnosti návrh zákona na úřední změnu pohlaví. Jestli chce ČR dále zastávat názor, že změna pohlaví je přípustná jen pokud transgender osoba rezignuje na své ústavní právo zásahu do tělesné integrity, což je velmi směšné a pohrdavé a že stávající legislativní úprava striktně bipolárního rozložení tvoří jeden ze základních kamenů jejího uspořádání, pak je na místě také zároveň podat stížnost pro nedodržování a nerespektování závazku vyplývajícího z již jednou prohraného rozsudku, za čež může být ČR sankciována ze strany EU.

Je nepochybné, že tento rozsudek je diskriminující už z jeho podstaty v odůvodnění. Neexistují totiž jiné rozsudky, které by vysloveně říkaly, že ČR nebude respektovat nadřízené instituce jako jsou Evropský soud pro lidská práva. Rozsudek se zříká odpovědnosti za lidská těla navzdory tomu, že ČR musela dříve akceptovat i požadavky zamezení nucených sterilizací romů. Je pouze již nyní první výjimka kvůli tomu, že je někdo transgender.

10 komentářů to

“Nejvyšší správní soud zamítl změnu pohlaví bez operace”

 1. On Květen 31st, 2019 at 0:01 :-) Says:

  Jde prolustrovat toho soudce, který takto rozhodl? Co je to za starou nevyhovující totalitní znormalizovanou strukturu?
  Jaké je jeho jméno , věk, minulost a koho a čí zájmy vlastně ve skutečnosti hájí?

 2. On Květen 31st, 2019 at 0:10 Dominika Says:

  JUDr. Karel Šimek, JUDr. Miluše Došková a Mgr. Eva Šonková Členství KSČ pouze Došková. Jenomže to není směrodatné, protože v současnosti je zrovna KSČM jednou z nejsvobodnějších stran co se týče LGBT práv. Spíš jde o hodně zamindrákované lidi.

 3. On Květen 31st, 2019 at 7:35 :-) Says:

  Je to skandální a odsouzeníhodné jak nabubřele a povýšeně se chová česká justice k transgender lidem v České republice. Je to evidentní justiční naschvál a nespravedlnost zaměřená proti transgender lidem v České republice.

  Ti lidé co takto rozhodli, jsou ubožáci!
  Těmi svými výroky jen rozdělují a štvou občany ve státě proti sobě.

  Ti co o tom rozhodovali musejí mít vazby na lidi z české sexuologie a psychiatrie , kterým jdou plně na ruku. Protoze jinak tohle není možné.
  Jelikož zájem české sexuologie a psychiatrie je neměnit podmínky pro změnu pohlavi ve prospěch transgender lidí. Sexuologie nemá zájem transgender lidem pomáhat jinak, nežli nadále na transgender lidech praktikovat barbarské chirurgické kastrace a zákroky bez náhrady za případné poškození zdraví.

  Takže zájem států nejsou homosexuálové, transgenders, dobrovolně bezdění lidé a další podobní států nevyhovující občané, nad kterými stát ohrnuje nos a láme hůl, a dává těmto lidem očividně najevo, že jsou to občané druhé kategorie, kterými stát, zde zastoupený justicí, opovrhuje.

  Co je tedy vlastně tim zájmem států, když to nejsou vlastní lidé ve státě?!

 4. On Květen 31st, 2019 at 7:59 Eliška Liška Says:

  > Co je tedy vlastně tim zájmem států, když to nejsou vlastní lidé ve státě?!

  Udržení koherence společnosti. Žádný politik nechce být defenestrován, s tím mají opakované zkušenosti z minula. Virtuální defenestrací je pak drtivá prohra ve volbách.

  A hlavně mi prosím netvrďte, že soud má být apolitický. To je největší nepochopení freins et contrepoids. Běžím do práce, tak to nebudu rozvádět…

 5. On Červen 1st, 2019 at 10:51 :-) Says:

  Nerozumím tomu, proč společnost na všech úrovních , a v Česku je to ozvlště velmi výrazné a viditelné, má neustále potřebu za každou cenu ponižovat transgender lidi a další minority.

  Nadřazená kasta asi nutně potřebuje ke svým zoufalým podělaným životům mít otloukánky, na kterých si spraví náladu vždy ponižováním podlidi, Tato kasta nadlidí si vytvořila zvrácené socialní konstrukty > kdo budou ve spolecnosti obcane druhe kategorie> podlidé, a bude ty podlidi soustavně ponizovat ke zlepšení sve vlastni nadrazenosti, důlezitosti a sebevedomi.

  Kdo je tady ve společnosti potom vic ten psycho pacient , který potřebuje tu psychickou pomoc?!

  Ti ponižování a nebo ti co je zde neustále ponižují?

 6. On Červen 1st, 2019 at 11:00 Dominika Says:

  Po několika měsících ve FR ti mohu potvrdit, že tohle tady nepociťuji a že v ČR to znát jde. Je to jakoby Češi potřebovali mít odsunované lidi(menšiny), aby si mohli lépe měřit vlastní kvalitu života a míru štěstí. To je hodně špatná vlastnost Čechů.

 7. On Květen 31st, 2019 at 8:29 :-) Says:

  La justice doit être indépendante et au dessus de tout soupçon.

 8. On Květen 31st, 2019 at 8:42 Dominika Says:

  Oui c’est vrai. Jusqu’à présent ce sujet n’a rien à voir avec la politique, seulement plusieurs des personnes ont un avis xénophobe.

 9. On Červen 5th, 2019 at 15:08 :-) Says:

  V ČESKÉ REPUBLICE JE EVIDNTNĚ VEDENA VÁLKA SEXUOLOGŮ A JEJICH SERVINÍCH ZPŘÍZNĚNCŮ PROTI TRANSGENDER LIDEM!!!!!!!!!!

  TO JE HNUS VŠECH HNUSŮ!!!!!!!!!

 10. On Červen 5th, 2019 at 19:32 Dominika Says:

  Smajlíku nepiš vulgárně a piš i bez velkých písmen, tohle je slušný blog a hodně si zakládám na tom, aby zůstal.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se