Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Pohlaví na matrice II. s návrhem znění

Srpen5

Návrh znění úpravy NOZ a zákona o matrikách skutečně navrhlo Ministerstvo spravedlnosti a přistoupilo k připomínkovému řízení, do kterého se zapojilo hned několik agend. Přečetla jsem za vás a přináším vám přehled, jak některé orgány reagovaly a vyjadřovaly se.

Ministerstvo zemědělství vzneslo připomínku, že namísto 12let by se měla věková hranice posunout na 15let, aby se dosáhlo plného uvědomění dítěte a zároveň by tak nebyl třeba ani souhlas obou rodičů. Souhlas rodiče může být v některých rodinách zásadní problém, jak již nastiňují připomínky MPSV. V minulosti nastávaly situace s povolením rozvedeného rodiče pro HRT a blokaci puberty, kdy jeden z rodičů byl zásadně proti a blokoval teenagerovi celý proces až do jeho zletilosti. Změna pohlaví dospívajícího člověka by rozhodně neměla být překážkou v tom, že si dva rodiče mohou dělat naschvály.

Ministerstvo financí se obává lidí, kteří budou měnit pohlaví na truc a z recese, tak trochu má obavy vyplývající z předsudků, avšak nic zásadního.

Podle Ministerstva vnitra by se měla udělat rozsáhlá analýza mající zahraniční rozsah. V matrikách mají být evidovány údaje o pohlaví, tedy o biologických a fyziologických znacích, nikoliv údaje o „osobních představách“. S předsudky se obává, že může nastat situace, že otcem dítěte bude žena a naopak. Má poznámka k tomuto: Jenomže takové situace se již běžně stávají a právěže naopak je tím porušováno právo dítěte na oba rodiče vyplývající z mezinárodní úmluvy o právech dítěte, kdy současná právní úprava není natolik flexibilní, že zápis takového rodiče do rodného listu dítěte ani neumožní. Kdyby Ministerstvo vnitra tušilo, že se dějí i věci, kdy si transgender člověk zamrazí své pohlavní buňky a později i po chirurgické změně je použije. S chirurgickou změnou pohlaví však tento rodič přišel o možnost být rodičem dítěte. Dále by změnu neměly řešit matriky, ale soudy, měly bychom nejspíš žalovat svoje rodiče(i třeba posmrtně?) nebo matriky či koho? A kdo v případě prohry bude hradit výlohy?

Česká biskupská konference se vyjádřila, že změna je zbytečná a současná právní úprava je dostatečná, byť si jsou vědomi, že ESLP ve věci sterilizací rozhodoval několikrát a vždy ke spokojenosti žalovatelů. Zatímco Ministerstvo vnitra označilo změnu pohlaví za méně závažné rozhodnutí na stav člověka, ČBK se snaží toto rozhodnutí nafukovat jako na rozhodnutí, které má zásadní dopad na celý život člověka, paradoxně  v době, kdy by se pohlaví v dokladech ani uvádět nemuselo. To jen pouze v církvi mají lidé zásadní problém s tím, jesti je někdo žena nebo muž a podle toho mají rozdělené genderové role, avšak naštěstí ne mnoho lidí je věřících, tudíž na ně ten dopad není až takový, jak ČBK uvádí.

Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo, že plně souhlasí s cílem předloženého návrhu, neboť je to ve shodě se závěry jejich jednání.

Ministerstvo obrany přišlo s tím, že by se měl používat výraz „psychické pohlaví“ a „porucha sexuální identifikace“. Tato terminologie je v dnešní době zavádějící a přispívá ke stigmatizaci, neboť se o psychickou poruchu nejedná a Světová zdravotnická organizace diagnózu zrušila. Ministerstvo obrany se tak zřejmě brání, aby trangender lidé stále neměli možnost sloužit v armádě, i když uvádí že to je kvůli tomu, aby nedocházelo k opakovaným změnám. Navrhují tedy, aby se k prohlášení přikládalo potvrzení, že člověk trpí poruchou identifikace, dále také aby možnost změny pohlaví byla podmíněna jen těm lidem, kteří splňují podmínky dle zákona o specifických zdravotnických službách, jenomže ten vyjmenovává pouze to, komu lze provést chirurgické úkony a podmínky jsou v něm pouze dvě(dovršení 18let a komise). Takový návrh by jistě nesplnil důvod, proč se legislativní změna provádí a tím bylo uvedení do souladu s rozsudky ESLP.

Největší odpor vznesla JUDr. Ivana Janů z UOOU společně s Vítem Zvánovcem(kontakt). Překvapivě jako člověk s neutrálním jménem má se změnou pohlaví hodně zkušeností, že  jej kategoricky odmítá. Podle předsedkyně je pravděpodobné, že to tak velký senát ESLP nenechá a excesivní vybočení rozsudku ve věci Émile Garçon vs. Francie ještě zvrátí. Ano čtete dobře, paní předsedkyně zrušení podmínky sterilizace považuje za EXCES(nutno uložit jako docx).  Paní předsedkyně JUDr. Ivana Janů dále uvádí, že žena je člověk, který tak vypadá a optimálně má chromozomy XX a navrhuje zřídit nový institut subjektivního pohlaví. Zmiňuje vědecky spornou theorii Johna Moneyho, který začal rozlišovat mezi biologickým a sociálním pohlavím. Mou poznámkou: teorie Johna Moneyho nebyly jen vědecky sporné, ale přímo později označené jako podvod, který vedl ke smrti člověka, který měl dokázat jeho teorii, že pohlaví se dá naučit a tím byly později širokou vědeckou společností odsouzené. Je také historicky prokázané, že John Money zatajoval a zkresloval objektivní skutečnosti ve svých uvahách a pracech. Není překvapením, že JUDr. Ivana Janů byla v PSP kandidátkou za KDU-ČSL a do křesla UOOU byla dosazena právě KDU-ČSL, ANO a Starosty. Roku 2014 pro mne nepochopitelně tato právnička získala ocenění Právník roku za občanská a lidská práva.

Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy osvíceně doporučilo změnu aplikovat také na intersexuální lidi, kterých může být podle některých statistik dokonce více než transgenderů. Navrhlo důvodovou zprávu doplnit o přímý odkaz na zásadní problémy, kterým čelí transgender lidé. Připadá jim také nelogická podmínka rozvodů ve vztahu k zákonu o specifických zdravotnických službách, protože ten stále podmínku rozvodů obsahuje a transgender člověk se musí na zákrok nechat rozvést a pak znovu může vstoupit do svazku manželského. Předkladatel návrhu úpravy NOZ nepovažoval změnu zákona o specifických zdravotnických službách za nutnou, ale jak správně uvádí MŠMT, je potřeba změnit i jej. Za takové připomínky samozřejmě děkujeme.

Veřejná ochránkyně práv vítá zpracování návrhu, který reaguje na aktuální judikaturu ESLP. Má-li být změna pohlaví řešena jako statusová záležitost, měla by být řešena komplexně a ochránkyně práv vyzývá ke slazení obou právních úprav NOZ a zákona o specifických zdravotnických službách, aby ani v jednom případě nebyl vyžadován rozvod nebo zánik manželství, neboť tyto podmínky považuje za invazivní zásah do duševní integrity obou manželů. Dále může být zmatečné, kdy osoba zahajující chirurgickou změnu pohlaví podle zákona o specifických zdravotnických službách bude moci o změnu požádat až po jejím ukončení, zatímco běžně tomu tak potřeba nebude a navrhla zrušit §23 odst. 2) ZSZS.

Hodně připomínek, se kterými přišlo MPSV je sice zajímavých, ale také jako u jiných připomínek občas nelogických. Např. pokud by měl být člověk omezen počtem změn za svůj život, jelikož ne všichni transgendeři jsou vyhraněni binárně a někteří jsou fluidní, ptám se proč tedy vůbec minimální věkovou hranici zvedatze 12let na 15let a vyžadovat k tomuto úkonu navíc souhlas rodiče(obou rodičů)? 12-15letí teenageři se ještě do pracovního procesu nezapojují a prakticky ani ne do sexuálního života, aby pro ně platila např. některá práva vyplývající z mateřství a rodičovství, ochrany zaměstnanců apod. Pro ně je celá změna pohlaví pouze věcí statusovou, aby si mohli změnit jméno a nebýt diskriminováni a šikanováni ve školách. Většinou se však jedná o mladé lidi, kteří dlouhou dobu už od dětství docházejí k sexuologovi a včasná změna je u nich víc než vhodná stejně tak jako čekají na povolení s HRT a blokací příznaků nastupující puberty. Podmínka 12 let je právě situována v časovém harmonogramu spojeném se začátkem fyzických změn u těchto mladých lidí.

MPSV uvádí některé skutečnosti jako:

a) nárok na porodné. Ten je striktně nastaven na ženu a mělo by se to dle MPSV genderově neutrálně upravit. Má poznámka: Tyto situace by však měl zohledňovat nový §3020a NOZ, kdy by se ustanovení zákona o sociální státní podpoře mělo posuzovat podle těch ustanovení, které by se použily před změnou pohlaví.

b) umývárny, toalety, šatny zas a znova. Musím zmínit, že se asi situace bez recesivních změn pohlaví neobejdou. Např. v USA někteří kněží, aby prokázali absurdnost transgender lidí a jejich požadavků se mužští kněží prohlásili za ženu a obtěžovali je na veřejných toaletách se vzkazem: tohle chcete? Prezentovali tak transgendery jako sexuální predátory. Takto obtěžující situace většinou vzbuzující veřejné pohoršení lze však zvládat a řešit s prokázáním obtěžujícího jednání v přestupkovém řízení. Obtěžování na veřejných místech lze tedy i po této úpravě poměrně dobře řešit a bránit se mu v případech, kdy by mohlo být k takovým účelům zneužívané.

c) mateřská a rodičovská dovolená. Opět se zde v případě FtM muže, který porodí použijí ustanovení, které by se jinak použily před změnou pohlaví a i takový rodič má nárok na mateřskou a rodičovskou, avšak doplňuji, že je zde potřeba vyřešit konflikt se zapsaným pohlavím v rodném listě, pokud dítě porodí úředně muž, protože matriky se těmto změnám bání zuby nehty a takový rodič nebude zapsaný do rodného listu dítěte a právně nebude ani jeho rodič. Jak jsem zmíňila, že mi některé námitky MPSV připadají nelogické, tak se jedná přesně o tu námitku, kdy muž změní své pohlaví na ženské, ale dále už dítě porodit přeci nemůže, k tomu je přeci potřeba děloha a i kdyby se jednalo o partnerku, tak stejně ta bude v rodném listě zapsána jako matka dítěte.

d) pracovní podmínky a zákaz zaměstnávání apod. opět jako bod a)

MPSV dále také jako MŠMT osvíceně uvádí, že člověk by měl mít možnost vrátit své rozhodnutí a mělo by mu být umožněno s ohledem na fluidnost pohlaví vrátit své pohlaví na původní. Také uvádí, že je důležité specifikovat, zda-li souhlas u osob mladších 15ti let může být udělen pouze jedním rodičem nebo oběma, aby byla zachována stejná práva obou rodičů. Já jsem se k tomu už vyjádřila. Pokud dítě má od poskytovatele zdravotnických služeb potvrzení, že má genderový nesoulad a doporučující potvrzení na změnu pohlaví, pak je v zájmu dítěte mu tu změnu umožnit a ten zájem dítěte je zde zřejmý. Práva dítěte jsou postavena mezinárodní úmluvou o právech dítěte výše než zájem jednoho nebo obou rodičů.

A nyní níže přikládám přepis návrhu úpravy NOZ a zákona o matrikách

Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

§ 29

Změna pohlaví

(1) Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb. Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.

(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.

(2)(3) Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry; manželství nebo registrované partnerství však zaniká. O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství zaniklo, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po zániku manželství platí obdobně ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu; soud rozhodne, a to i bez návrhu, jak bude každý z rodičů napříště o společné dítě pečovat.

§ 3020a

Nelze-li případ člověka, jehož pohlaví bylo změněno, posoudit podle výslovného ustanovení právního předpisu, posoudí se podle ustanovení, které by se použilo před změnou pohlaví.

Platné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

 § 17a

Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb, který je povinen toto potvrzení oznámit matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny pohlaví Dnem změny pohlaví je den uvedený v tomto potvrzení24). Vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě osobního prohlášení toho, jehož se změna pohlaví týká, dovršil-li 12 let. K záznamu je třeba předložit potvrzení o tom, že je u této osoby trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, vydané lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. V případě osoby mladší 15 let je k záznamu třeba předložit souhlas jejího zákonného zástupce s učiněním prohlášení. Dnem změny pohlaví je den prohlášení.

§ 72

(1) Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která je fyzická osoba povinna užívat, lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

(2) Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

(3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.6)

(4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

(5) Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení

a) na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo

b) na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena24).

Matriční úřad povolí fyzické osobě po změně pohlaví na základě její žádosti změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení. Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.

(6) Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

§ 96

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) matriční úřady a jejich správní obvody,

b) registrující matriční úřady a jejich správní obvody,

c) podrobnosti o technickém způsobu vedení předem svázaných matričních knih,

d) způsob a postup při vedení rejstříku,

e) postup při zapisování do matričních knih,

f) postup při vydávání matričních dokladů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih,

g) postup při zasílání matričních dokladů do ciziny,

h) obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní,

i) postup při vydávání osvědčení4) a vysvědčení,

j) postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu,

k) postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech,

l) vzory matričních tiskopisů,

m) vzor potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví,

n) m) způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře,

o) n) postup při provádění zápisů do zvláštní matriky,

p) o) postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci.

________________________________

6) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.

11 komentářů to

“Pohlaví na matrice II. s návrhem znění”

 1. On Srpen 5th, 2018 at 18:32 Eliška Liška Says:

  Jsem ráda, že zaujalo.

  Dovolila bych si opravit, že statutárem ÚOOÚ je sice jeho předsedkyně JUDr. Janů, takže vyjádření formálně zaslala, ale z dikce, ale i ze syntaxe vyjádření je zřejmé, že tuto agendu pro úřad zpracoval Vít Zvánovec. Jeho předreformní čeština (theorie, televise) byla nám raným autorům české Wikipedie dobře známá.
  Má sám svoje heslo na Wikipedii – https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt_Zv%C3%A1novec .

  Jinak se domnívám, že jeho postoj není vyjádřením principiálního odporu. Je to ale svou povahou nitpicker a současné řešení prostě podle jeho zajisté promyšlených úvah není perfektní.

 2. On Srpen 5th, 2018 at 19:08 Dominika Says:

  dobře, přidám ho do článku, aby to bylo korektní. Dle wiki vrána k vráně sedá. Nicméně pod tímto stanoviskem je JUDr. podepsána a bere stanovisko za své: Zásadní připomínky zasílám v příloze a rovněž tak kontaktní údaje k jejich vypořádání, Zvánovec je pouze uveden jako kontakt pro vypořádání, nikoliv autor pod stanoviskem podepsaný, i když možná zapisoval, co mu bylo sdělováno.

 3. On Srpen 7th, 2018 at 15:05 :-) Says:

  Ještě by měli k tomu vyblít své (k těm podmínkám změny pohlaví): zahrádkáři, pivaři, klub turistů, hasiči, potápěči, kuřáci, účetní, číšníci, servírky a kuchaři, spolek bláznů, motoristé, parašitisté, ošetřovatelky skotu, karbaníci a šachisté, jaderní inženýři. šičky, ragbisté, truhláři, zápasníc sumo, traktoristé, chovatelé drobného zvířectva, další důležití…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  a pak už to snad bude dostačujíci 😀

 4. On Srpen 7th, 2018 at 16:14 Dominika Says:

  no a prý že nemáš smysl pro humor…

 5. On Srpen 8th, 2018 at 15:37 Eliška Liška Says:

  No ale vždyť skoro všichni, které jsi jmenovala, by se k tomu vyslovit v podstatě mohli… https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/P%C5%99ipom%C3%ADnkov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

 6. On Srpen 10th, 2018 at 16:02 Alena Lennart Says:

  Jsem z toho vážně „jelen…“
  Já jsem našla jen toto:
  Platné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

  § 29 Změna pohlaví

  (1) Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.

  (2) Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho osobní a majetkové poměry; registrované partnerství však zaniká.

  A konkrétně toto je momentálně ve stadiu prvního čtení v poslanecké sněmovně ČR
  Jediná novela občanského zákoníku týkající se této problematiky.

 7. On Srpen 24th, 2018 at 13:45 Individuální Says:

  No to má být teprve navrženo, takže proto to není ani ve stadiu čtení…ale děsím se tak nějak konečné podoby a co z toho vzejde.

 8. On Září 6th, 2018 at 14:39 Aki Says:

  Velmi mě rmoutí, že v návrhu zákona není zohledněný třetí rod, kterým by se mohly plošně identifikovat nebinární lidé. Zamýšlím změnu na nějaké to X hned, jak to bude možné. Jak to tak ale vypadá, bude asi jednodušší emigrovat do země, kde to jde, než bych se toho u nás dočkala.

 9. On Září 6th, 2018 at 16:23 Dominika Says:

  On třetí rod může být také špatně, protože to svádí k vyoutování víc než kterákoliv jiná možnost. Země, které ho vlastně přijaly včetně NZ a Nepálu jsou země, které se nedovedou z náboženských důvodů smířit s tím, že by z M mohlo být F a naopak, přičemž byli donuceni něco pro transgendery udělat, když z historického hlediska nás měli už dávno v kultuře zařazené. To raději údaj o pohlaví neuvádět.

 10. On Září 7th, 2018 at 10:37 Aki Says:

  Tomu moc nerozumím. Všechno nakonec naráží na binárnost rodů v českém jazyce a na ne úplnou vhodnost užití středního rodu pro tyto účely. Myslím si, že je jedno, zda by v OP byl uvedený třetí rod nebo žádný. V obou případech se z toho dá vyvodit nepříslušnost striktně k M nebo F, tj. jakési nepřímé „vyoutování“, pokud to slovo chápu správně. Každopádně v tom návrhu o žádné takovéto variantě nic není, což nebinární lidi vůbec nikam neposune, ale nadále budou muset lhát o svém skutečném rodu a nadále o tomto na oficiální úrovni mlžit. Mohla bych sice potom jít zjednodušeně řečeno pro papír k doktorovi, že se cítím být žena a potom na matriku, ale nebude to zas tak úplně pravda a pak budu zase něco, co tak úplně nejsem, jenom z opačné strany.

 11. On Září 7th, 2018 at 14:01 Dominika Says:

  Pokud to bereme na úrovni neutrálního jména, pak ano, to by tam být mohlo. Je hloupost lhát, že jsem žena jen kvůli získání neutrálního jména. Pokud by to však mělo znamenat jen to X v občance, pak to nepřímo vyoutovává zase translidi.

 
 • Přihlásit se