Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Z rozhodování judikatury ESLP III.

Březen24

První příspěvek této série se věnoval otázkami respektování soukromí a rodinného života. Druhý příspěvek se věnoval tomu, zda-li existuje právo na určení vlastní identity a jeho ochrany a také zda-li zásahem státu dojde k narušení rodinného života a rodinného vztahu. Dnešní příspěvek se bude týkat otázek, zda-li zásahy ze strany státu jsou nějakým způsobem odůvodnitelný a zda existuje povinnost umožnit osobám stejného pohlaví uzavírat manželské svazky.

Judge's gavel and European Union flag

4. zda byl zásah odůvodnitelný – v tomto smyslu byla zejména zkoumána proporcionalita dvou konkurujících si zájmů a jejich vzájemné vyváženosti. Jednalo se konkrétně o stěžovatelčino právo na respektování jejího soukromého života spočívající v přidělení nového identifikačního čísla respektující její novou genderovou identitu a na druhé straně zájmu státu na udržení nedotčeného tradičního institutu manželství. Udělení ženského identifikačního čísla za současného zachování manželství by totiž znamenalo manželství mezi osobami stejného pohlaví, stěžovatelkou a její partnerkou, což současné finské zákony neumožňují. Zvažováno tak muselo být jednak intenzita zásahu do soukromého života jedince a na druhé straně hodnota společenské regulace uchovávající tradiční institut manželství pouze ve prospěch osob opačného pohlaví. Za stavu ke dni stížnosti totiž bylo zřejmé, že došlo k zásahu do stěžovatelčina soukromého života, neboť ta denně čelí situacím, při kterých jí špatné identifikační číslo působí nepříjemnosti. Klíčovým momentem zkoumání je tedy i to, zda finský právní systém naplnil dostatečným způsobem pozitivní závazek státu zaručit legální rozpoznání nového pohlaví (Hämäläinen vs. Finsko, odst. 79).

Evropský soud pro lidská práva v řadě svých rozhodnutí poukazoval na nutnost proporcionality konkurujících si zájmů a jejich vzájemné vyváženosti. V otázce translidí se velmi často dostával do střetu zájem jedince na uznání jeho genderové identity a na druhé straně zájem státu na udržení nedotčeného tradičního institutu manželství. Zvažování intenzity zásahu na jedné straně a státní zájem na straně druhé procházelo taktéž vývojem, kdy se interpretace posouvala směrem k liberálnějšímu přístupu. Nicméně v obdobných případech Parry vs. Spojené království a v případu R. a. F. vs. Spojené království (AN 35748/05, ze dne 28.12.2006) se soud přiklonil k tomu, že v tomto případě je institut ochrany manželství jako svazku muže a ženy společenským zájmem, který převažuje nad zájmem jednotlivce, do jehož práv není natolik zásadním způsobem zasahováno (může žít v registrovaném partnerství, které mu nabízí podobné práva jako institut manželství). Na druhou stranu musí být garantováno, aby vnitrostátním právním řádem byla rozpoznána a zajištěna veškerá stabilní a milující partnerství.

5. zda existuje povinnost umožnit osobám stejného pohlaví uzavřít manželství. Spadá právo na uzavření manželství na všechny osoby, nebo může být omezeno pouze na osoby opačného pohlaví? K uvedeným otázkám se pokusíme načrtnout nejprve vývojové linie posunu evropské judikatury a podchytit tak evolutivní přístup, který se u ESLP v případech translidí odehrál.

Evropského soud pro lidská práva v řadě rozhodnutí před vlastním rozhodnutím Hämäläinen vs. Finsko judikoval, že čl. 8 ani čl. 12 Úmluvy neukládá smluvním stranám povinnost umožnit osobám stejného pohlaví uzavřít manželství. (srov. Schalk a Kopf vs. Rakousko, § 101). Byť se v evropském kontextu se konsenzus o otázce manželství osob stejného pohlaví vyvíjí, stále náleží do posuzovací volnosti smluvních států. Na druhou stranu jsou práva párů osob stejného pohlaví chráněna možností uzavřít registrované partnerství. ESLP nově interpretoval čl. 12 Úmluvy tak, že se vztahuje i na manželství osob stejného pohlaví, ovšem jen za podmínky, že je takový institut uznán právem členského státu.35 Na druhou stranu v již zmiňovaném případu Parry vs. Spojené království a v případu R. a. F. vs. Spojené království (AN 35748/05, ze dne 28.12.2006) soud setrval na tom, že vydání certifikátu o změně úřední genderové identity může být vnitrostátním právem vázáno na případ, kdy dojde k anulaci manželství. Naopak u některých rozhodnutí mimoevropských soudů, Ústavního soudu JAR, odvolacího soudu Britské Columbie a Ontaria a čtyř nejvyšších státních soudů v USA, byl takový přístup shledán jako diskriminující, a že nepřipuštění sňatku pro homosexuály je protiústavní.

posted under Dokumenty o TS

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se